SPIRIT คืออะไร?
SPIRIT คือ Platfrom ที่มีไว้ให้ผู้ดำเนินกิจการด้านกีฬา ผู้จัดกิจกรรมกีฬา และการจัดกิจกรรมกีฬาต้องลงทะเบียนในระบบ เพื่อแจ้งให้กับทางราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ รับทราบถึงการมีตัวตนเละการจัดกิจกรรม
ลงทะเบียน SPIRIT ได้ที่ใด?
สามารถลงทะเบียน SPIRIT ได้ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน
ต้องลงทะเบียน SPIRIT เมื่อใด?
หลังจากขออนุญาตแข่งขันกีฬาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ทำไมต้องลงทะเบียน SPIRIT?
เพื่อเป็นการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และแจ้งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบถึงการมีตัวตนและการจัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้ฐานข้อมูล กำกับ ดูแลและติดตามการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องการจัดแข่งขันกีฬาหรือบุคคลทั่วไปเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้
ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียน SPIRIT ?
ผู้ที่ดำเนินกิจการด้านกีฬา ผู้จัดกิจกรรมกีฬา และการจัดกิจกรรมกีฬา ทุกประเภท ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ใหญ่อย่างฟุตบอลไทยลีกไปจนถึงขนาดเล็กขนาดเล็กอย่างการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน/หน่วยงาน
วิธีการลงทะเบียนเพื่อจัดการแข่งขันมีขั้นตอนอย่างไร?
      1. ลงทะเบียนผู้จัดกิจกรรม
      2. ลงทะเบียนการจัดกิจกรรมกีฬา

ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ ดาวโหลด (หน้าที่ 82 -100)

ถ้าจะจัดแข่งขันกีฬาในยุคโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

1. ลงทะเบียน SPIRIT

2. จัดการแข่งขันโดยยึด“คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวโหลดคู่มือ

แจ้งปัญหาในการใช้งาน

แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ SPIRIT SUPPORT