คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 เป็นคู่มือที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้รวบรวมและจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด โดยในครั้งแรกกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศคู่มือออกมาจำนวน 3 ฉบับ โดยทั้งสามยังคงเป็นการจัดกีฬาภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น นั่นคือเป็นการจัดแข่งขันกีฬาแบบไม่มีผู้ชม มีทั้งสิ้น 91 ชนิดกีฬา จนกระทั่งเล็งเห็นแล้วว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเริ่มคลี่คลาย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ประกาศคู่มือฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นคู่มือการจัดกีฬาแบบมีผู้ชม(ดำเนินการตามประกาศอนุญาตให้จัดแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมได้จาก ศบค.) โดยรวมแล้วกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้รวบรวมและจัดทำประกาศทั้งสิ้น 4 ฉบับ เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ผู้นำไปดำเนินการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้แม้ว่าประกาศฉบับที่ 4 จะเป็นประกาศฉบับล่าสุด แต่ในการจัดแข่งขันกีฬานั้นต้องใช้คู่มือฯ ทั้งหมดประกอบกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดแข่งขันกีฬา เนื่องจากประกาศฉบับที่ 1-3 มีการลงรายละเอียดของการจัดแข่งขันและแนวทางเพื่อป้องกันการระบาดไว้เกือบทุกชนิดกีฬา แต่ฉบับที่ 4 จะเน้นเฉพาะในเรื่องของการควบคุมปริมาณคนดูเท่านั้น

เส้นเวลาในการประกาศ

  • 13 มิถุนายน 2563 ศบค. มีประกาศที่ 5/2563 กำหนดให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม และต้องปฏิบัติตามคู่มือที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1)
  • 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำคำสั่งศบค. ที่ 5/2563 มาเป็นแนวทางในการออกประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ฉบับที่ 1 (7 ประเภทสนามกีฬา 14 ชนิดกีฬา) (2)
  • 16 กรกฎาคม 2563 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำคำสั่งศบค. ที่ 5/2563 เป็นแนวทางในการออกประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ฉบับที่ 2 (46 ชนิดกีฬา) (3)
  • 23 กรกฎาคม 2563 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำคำสั่งศบค. ที่ 5/2563 มาเป็นแนวทางในการออกประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ฉบับที่ 3 (31 ชนิดกีฬา) (4)
  • 31 สิงหาคม 2563 ศบค. มีประกาศที่ 9/2563 กำหนดให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้แบบมีผู้ชม แต่ต้องจำกัดจำนวนคนและต้องปฏิบัติตามคู่มือที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (5)
  • 3 กันยายน 2563 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำคำสั่งศบค.ที่ 9/2563 มาเป็นแนวทางในการออกประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ตามประกาศของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ฉบับที่ 1 (6.1), (6.2), (6.3), (6.4)
  • 28 ตุลาคม 2563 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ฉบับที่ 2 (6.5) (6.5)
  • 24 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำคำสั่งศบค.ที่ 9/2563 มาเป็นแนวทางในการออกประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 (ฉบับที่ 4)2 ประเภทมหกรรมกีฬา (7)