ความเป็นมาของ Spirit

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาด้านการกีฬา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการกีฬาเพื่อสร้างประสิทธิภาพและการบริหารจัดการด้านการกีฬาของประเทศ

หลังจากมีการประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการผ่อนปรนให้ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมบางอย่างได้ รวมถึงการจัดแข่งขันกีฬาบางชนิดภายใต้คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดทำแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า "สปิริต (Spirit)" เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวม และติดตามข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้จัดกิจกรรมด้านการกีฬา ที่ต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเฟสบุ๊คแฟนเพจ “MOTS SPIRIT” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมด้านกีฬา รวมถึงประกาศที่สำคัญต่างๆ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้การจัดแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บทความ

ประกาศคู่มือแข่งขันมหกรรมกีฬา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีคำสั้งออก “ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 4)” ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ

Read More

เพิ่มจำนวนผู้ชมการแข่งขันกีฬาแล้วนะ

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยประกาศอนุญาตให้จัดแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมในสนาม แต่ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้ชมตามการชมกีฬาแต่ละประเภท

Read More

91 กีฬาที่ได้รับอนุญาต

ปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ประกาศอนุญาตให้กีฬา 91 ชนิด อาทิ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เทควันโด คาราเต้ เเบดมินตัน ฯลฯ สามารถทำการจัดแข่งขันได้

Read More

ลงทะเบียน SPIRIT ไม่ยากอย่างที่คิด

เนื่องจากในปัจจุบัน หากจะจัดเเข่งขันกีฬา ผู้จัดแข่งขันจะต้องลงทะเบียนผู้จัดและลงทะเบียนกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์ม SPIRIT วันนี้ทางเพจได้สรุปขั้นตอนง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางในการลงทะเบียนให้แก่ผู้สนใจ

Read More

SPIRIT คืออะไร?

ย้อนกลับไปเมื่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้สามารถจัดการเเข่งขันกีฬาได้

Read More

ประกาศจัดการแข่งขันแบบมีผู้ชม

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศอนุญาตผ่อนปรนให้ดำเนินการการจัดแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมในสนาม แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More